نصب php و nginx روی CentOS

منبع:Red Hat / CentOS Install nginx PHP5 FastCGI Webserver

قدم اول:فعال کردن EPEL

در ngnix به صورت پیش فرض موجود نیست و برای نصب نسخه stable باید EPEL را فعال کرد:

# rpm -Uvh http://download.fedora.redhat.com/pub/epel/5/$(uname -m)/epel-release-5-3.noarch.rpm

قدم دوم:نصب ngnix

# yum install nginx

فایلهای پیکربندی nginx

مسیر پیش فرض فایل کانفیگ:

/etc/nginx/nginx.conf

مسیر پیش فرض تنظیمات SSL :

/etc/nginx/conf.d/ssl.conf

مسیر پیش فرض کانفیگ میزبانان مجازی:

/etc/nginx/conf.d/virtual.conf

مسیر پیش فرض ریشه وب سایت:

/usr/share/nginx/html

نصب و پیکربندی PHP به صورت FastCGI

# yum install php-pear-Net-Socket php-pear php-common php-gd php-devel php php-mbstring php-pear-Mail php-cli php-imap php-snmp php-pdo php-xml php-pear-Auth-SASL php-ldap php-pear-Net-SMTP php-mysql

Install spawn-fcgi simple program for spawning FastCGI processe

# yum install spawn-fcgi

و دانلود spawn-fcgi init.d shell:

# wget http://bash.cyberciti.biz/dl/419.sh.zip
# unzip 419.sh.zip
# mv 419.sh /etc/init.d/php_cgi
# chmod +x /etc/init.d/php_cgi

شروع به کار سرور PHP:

# /etc/init.d/php_cgi start
# netstat -tulpn | grep :9000

به صورت پیش فرض php روی پورت ۹۰۰۰ سرویس میده و با ویرایش فایل /etc/nginx/nginx.conf باید به nginx بفهمونیم:

# vi /etc/nginx/nginx.conf

با uncomment کردن کد زیر : (تو منبع اصلی این آموزش فکر میکنم این تکه کد ایراد داشته باشه)

location ~ \.php$ {

root      html;

fastcgi_pass  127.0.0.1:9000;

fastcgi_index index.php;

fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /usr/share/nginx/html/$fastcgi_script_name;

include    /etc/nginx/fastcgi_params;

}

nginx ری استارت می کنیم:

# service nginx restart

در مسیر /usr/share/nginx/html/test.php فایل جدید می سازیم و در بروزر باز میکنیم:

<?php
   phpinfo();
?>

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *