نصبphpmyadmin php mySQL apache روی ubuntu 9.10

منبع:Installing Apache2 With PHP5 And MySQL Support On Ubuntu 9.10

آپاچی ۲٫۲٫۱۲ – php 5.2 – mySQL 5.1 – phpMyAdmin 3.2.2

۱.توجه ابتدایی:

تمامی دستورات این مقاله با دسترسی root اجرا میکنم و شما هم مطمئن بشین این دسترسی دارید:

sudo su

۲٫نصب mysql5

اول از همه mysql5 با دستور زیر نصب میکنیم:

aptitude install mysql-server mysql-client

بعد  از شما پسوردی برای کاربر root@localhost پرسیده میشه ُدقت داشته باشید که ما بعدا این پسورد را تغییر نمی دهیم:

New password for the MySQL "root" user: <-- yourrootsqlpassword
Repeat password for the MySQL "root" user: <-- yourrootsqlpassword

۳٫نصب آپاچی۲

آپاچی۲ در بسته اوبونتو وجود داره و با این دستور نصب میشه:

aptitude install apache2

حالابه آدرس http://127.0.0.1 برید و صفحه یپش فرض سرور (It works!) باید ببینید.

ubuntu_it_works_apache2

مسیر پیش فرض ریشه وب سرور

/var/www

فایل پیکربندی

/etc/apache2/apache2.conf

ماژول های آپاچی

/etc/apache2/mods-enabled

هاست های مجازی

/etc/apache2/sites-enabled

۴.نصب php5

ما به اینصورت میتونیم php5 و ماژول php5 آپاچی نصب کنیم:

aptitude install php5 libapache2-mod-php5

ما باید آپاچی ری استارت کنیم:

/etc/init.d/apache2 restart

۵.تست php5 و جزئیات بیشتر

در مسیر پیشفرض وب سایتها /var/www ما فایلی با نام info.php ایجاد میکنیم تا جزئیات بیشتری در مورد php ببینیم:

vi /var/www/info.php
<?php
phpinfo();
?>

حالا اگه به آدرس http://127.0.0.1/info.php بریم:

ubuntu_php52_info

همونطور که میبینیم php5 کار میکنه.اگه پایینتر بریم ماژولهایی که در دسترسن میبینیم و لی mysql تو این لیست نیست یعنی تا الان نمیتونیم از mysql استفاده کنیم.

۶.پشتیانی mysql در php5

برای پشتیبانی mysql در php ما باید بسته php5-mysql نصب کنیم.این ایده خوبیه برای نصب ماژولهایی که تو برنامه هاتون ازش استفاده می کنید.

لیست ماژولهای نصب شده میتونید با دستور زیر ببینید:

aptitude search php5

هر کدوم که می خواین انتخاب و نصبشون کنید:

aptitude install php5-mysql php5-curl php5-gd php5-idn php-pear php5-imagick php5-imap php5-mcrypt php5-memcache php5-mhash php5-ming php5-ps php5-pspell php5-recode php5-snmp php5-sqlite php5-tidy php5-xmlrpc php5-xsl php5-json

آپاچی دوباره ری استارت می کنیم:

/etc/init.d/apache2 restart

دوباره به آدرس http://127.0.0.1/info.php برید و تو پائین صفحه میتونید ماژولهای جدیدی که نصب شدن ببینید.ماژول mysql هم اونجاست:

ubuntu_php_info_mysql

phpmyadmin یک رابط گرافیکی تحت وب هست برای مدیریت بانک اطلاعاتی mysql:

aptitude install phpmyadmin

شما سوالای زیرو به این صورت جواب بدید:

Web server to reconfigure automatically: &lt;-- apache2
Configure database for phpmyadmin with dbconfig-common? &lt;-- No

حالا در آدرس http://127.0.0.1/phpmyadmin شما به phpmyadmin دسترسی دارید.

ubuntu_phpmyadmin

نصب php و nginx روی CentOS

منبع:Red Hat / CentOS Install nginx PHP5 FastCGI Webserver

قدم اول:فعال کردن EPEL

در ngnix به صورت پیش فرض موجود نیست و برای نصب نسخه stable باید EPEL را فعال کرد:

# rpm -Uvh http://download.fedora.redhat.com/pub/epel/5/$(uname -m)/epel-release-5-3.noarch.rpm

قدم دوم:نصب ngnix

# yum install nginx

فایلهای پیکربندی nginx

مسیر پیش فرض فایل کانفیگ:

/etc/nginx/nginx.conf

مسیر پیش فرض تنظیمات SSL :

/etc/nginx/conf.d/ssl.conf

مسیر پیش فرض کانفیگ میزبانان مجازی:

/etc/nginx/conf.d/virtual.conf

مسیر پیش فرض ریشه وب سایت:

/usr/share/nginx/html

نصب و پیکربندی PHP به صورت FastCGI

# yum install php-pear-Net-Socket php-pear php-common php-gd php-devel php php-mbstring php-pear-Mail php-cli php-imap php-snmp php-pdo php-xml php-pear-Auth-SASL php-ldap php-pear-Net-SMTP php-mysql

Install spawn-fcgi simple program for spawning FastCGI processe

# yum install spawn-fcgi

و دانلود spawn-fcgi init.d shell:

# wget http://bash.cyberciti.biz/dl/419.sh.zip
# unzip 419.sh.zip
# mv 419.sh /etc/init.d/php_cgi
# chmod +x /etc/init.d/php_cgi

شروع به کار سرور PHP:

# /etc/init.d/php_cgi start
# netstat -tulpn | grep :9000

به صورت پیش فرض php روی پورت ۹۰۰۰ سرویس میده و با ویرایش فایل /etc/nginx/nginx.conf باید به nginx بفهمونیم:

# vi /etc/nginx/nginx.conf

با uncomment کردن کد زیر : (تو منبع اصلی این آموزش فکر میکنم این تکه کد ایراد داشته باشه)

location ~ \.php$ {

root      html;

fastcgi_pass  127.0.0.1:9000;

fastcgi_index index.php;

fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /usr/share/nginx/html/$fastcgi_script_name;

include    /etc/nginx/fastcgi_params;

}

nginx ری استارت می کنیم:

# service nginx restart

در مسیر /usr/share/nginx/html/test.php فایل جدید می سازیم و در بروزر باز میکنیم:

<?php
   phpinfo();
?>